FRESHWATER ALGAE


Charophyta
Chlorophyta
Euglenophyta
Glaucophyta
Ochrophyta
Rhodophyta

* Classification as on October 2021 - Guiry M. D. & Guiry G. M. 2021 - AlgaeBase